Как да подобрим професионалната реализация?
Как да подобрим професионалната реализация?
4 март 2015

Изследването на професионалната реализация в България на завършилите специалност „Стопанска логистика“ в УНСС очертава някои възможности за подобряване на професионалната реализация пред самите настоящи или бъдещи специалисти по логистика. Те се изразяват в следното:

  • Тъй като заплащането в производствения и търговския сектор е по-високо заради силно интегративните умения, които са необходими и ценени там, специалистите могат да насочат усилията си, свързани с търсенето на работа, към тези сектори, като продължават да усъвършенстват необходимите знания и умения.
  • На кадрите, които считат, че имат недостиг на знания и умения, получени от университетското обучение, се препоръчва да търсят възможности за допълнителното им развитие чрез посещение на семинари и обучителни курсове, в т.ч. и сертификационни.
  • Поради неустановяването на разлика в заплащането, свързана с големината на фирмите, логистичните специалисти, които желаят да изявят своите способности, биха могли да търсят реализация в по-малки фирми, които поради по-малкия си мащаб на дейността предоставят повече възможности за приложение на интегрирания подход на логистично управление.
  • На тези, придобили бакалавърска степен в специалност „Стопанска логистика“, се препоръчва да продължат обучението си и в магистърска степен, защото беше установено, че магистрите получават по-високи възнаграждения.
  • Изследването разкри, че жените заемат по-ниско поставени във фирмената йерархия и по-ниско платени длъжности и извършват предимно административни и оперативни дейности. Това обаче не означава, че те имат по-малко знания и са по-малко способни от мъжете, защото като студенти показват дори по-добри резултати. Те следва да акцентират повече върху своите личностни качества и умения, както и способностите си за изява и лидерство, които биха допълнили успешно придобитите знания и умения в университета и им помогнали да се придвижат напред в кариерното си развитие.

Пред обучаващите по логистика в българските университети също се разкриват някои възможности, с които те да допринесат за подобряване на професионалната реализация на своите възпитаници:

  • С цел усъвършенстване на учебното съдържание на обучението по логистика е целесъобразно в учебния план да се включат дисциплини, свързани с дейностите по обслужване на клиентите, или в отделни дисциплини да се акцентира повече върху тази област на логистични решения, която, както видяхме, е най-широко застъпена в работата на анкетираните. Фокусът следва да бъде върху развитието на умения за анализ и усъвършенстване на процесите по обработване на поръчките, обхващащи по-голямата част от оперативните дейности в логистиката, и за определяне на подходящите показатели за измерване на нивата на обслужване на клиентите и съответно дефиниране на целеви стандарти, допринасящи за реализирането на фирмените цели.
  • Предвид тенденцията на растеж на броя на отделите по логистика/управление на веригата на доставките във фирмената структура и факта, че повече от 1/3 от завършилите се реализират в тях, необходимо е да се подсили интеграционния характер на съдържанието на отделните специални дисциплини.
  • С оглед на факта, че 33% от работещите се реализират в логистичния сектор, 20% работят в отдели по транспорт и 46% са ангажирани с дейности по управление на транспорта и спедицията, нужно е да се засили акцентът върху придобиването на знания и изграждането на умения за управление и организация на транспортно-спедиторската дейност.
  • Сериозно внимание следва да се обърне на контрола на всички фактори, влияещи върху качеството на обучение в магистърска степен за незавършилите специалността „Логистика“ в бакалавърска степен.